Cestovní pojištění srovnání

Pro všechny, kteří chtějí eliminovat finanční ztráty z případných nenadálých událostí během jejich pobytu v zahraničí, je určeno individuální cestovní pojištění.

Jeho základem je vždy pojištění léčebných výloh. K němu je možné sjednat dále např.:

* pojištění úrazu

* pojištění odpovědnosti za škodu

* pojištění zavazadel

Územní platnost

Pojištění je platné pro území uvedená v pojistné smlouvě. Cestovní pojištění neplatí pro území ČR a v případě cizích státních příslušníků dále také pro území toho státu, jehož je pojištěná osoba státním příslušníkem.

Územní rozsah pojištění existuje v těchto variantách:

A - Evropa, Egypt, Izrael, Kanárské ostrovy, Maroko, Tunisko, Turecko

B – svět – s výjimkou Austrálie, Kanady a USA

C - svět - včetně Austrálie, Kanady a USA

Rozsah pojištění a výluky z pojištění

Pojištění léčebných výloh

Pojištění se sjednává pro případ úhrady nezbytných nákladů, které pojištěnému vzniknou v důsledku akutního onemocnění či úrazu během jeho pobytu v zahraničí. Jedná se o náklady na:

* lékařské ošetření včetně ošetření zubů nutné v důsledku úrazu, a to do výše limitu pojistného plnění sjednaného pojistnou smlouvou pro léčebné výlohy,

* lékařské ošetření z důvodu akutní bolesti, a to do výše limitu pojistného plnění sjednaného pojistnou smlouvou pro léčebné výlohy,

* ošetření zubů z důvodu akutní bolesti, a to do výše limitu pojistného plnění sjednaného pojistnou smlouvou pro tyto úkony,

* léky předepsané v souvislosti s lékařským ošetřením,

* pobyt a hospitalizaci v nemocnici,

* transport – do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět,

* repatriaci – převoz pojištěného zpět do vlasti v případě, že ze zdravotních důvodů není schopen pokračovat ve své cestě; o způsobu repatriace rozhoduje pojistitel (se souhlasem ošetřujícího lékaře),

* převoz tělesných ostatků (v případě úmrtí pojištěného) do ČR; pokud se jedná o cizího státního příslušníka, rozhodne pojistitel o tom, zda uhradí náklady na převoz ostatků do ČR nebo do země, jíž je pojištěná osoba (zemřelý) státním příslušníkem,

* pohřeb či kremaci pojištěného v zemi, ve které pojištěná osoba zemřela – pokud

* přivolání opatrovníka – o nároku na tuto službu rozhoduje pojistitel

Cestovní pojištění nabízí různě vysoké limity pojistného plnění pro léčebné výlohy (týká se i ošetření zubů v důsledku úrazu). Nejběžněji jsou sjednávány pojistky s limitem plnění 1,5 mil. Kč a 2,5 mil. Kč.

Limit pojistného plnění na ošetření zubů z důvodu akutní bolesti je stanoven zvlášť. Nejběžnější výše je 5 tis. Kč pro Evropu a 7,5 tis. Kč pro svět včetně Austrálie, Kanady a USA.

V případě sjednání pojištění léčebných výloh s limitem pojistného plnění ve výši 2,5 mil. Kč jsou součástí pojištění doplňkové asistenční služby. Jejich specifikaci najdete v Doplňkových pojistných podmínkách.

Pojištění úrazu

K pojištění léčebných výloh je možné sjednat i pojištění úrazu.

Z pojištění úrazu poskytne pojišťovna kompenzaci:

* trvalých následků následkem úrazu

* úmrtí následkem úrazu

* nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu (formou denního odškodného)

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel je možné sjednat pouze k pojištění léčebných výloh.

Pojištění se vztahuje na případy poškození, zničení nebo odcizení zavazadel, ke kterým dojde v průběhu cestování.

Pojištění odpovědnosti za škodu

K pojištění léčebných výloh je možné sjednat i pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škodu, kterou pojištěná osoba způsobí během cestování třetí osobě:

* na zdraví,

* usmrcením,

* na věci jejím poškozením, zničením či ztrátou,

kdy pojištěná osoba nese za škodu odpovědnost na základě právního předpisu.

Cestovní pojištění pracovní cesty

Toto pojištění je určeno malým i větším firmám a rovněž samostatně podnikajícím osobám, které potřebují pojistnou ochranu nad rámec běžných pojistných produktů.

Jedná se o variabilní produkty, které uspokojí konkrétní i specifické potřeby klientů (např. pojištění pro cesty do rizikových oblastí, neomezené pojištění léčebných výloh).

Samozřejmostí jsou on-line komunikace s pojišťovnou a individuální přístup asistenčních služeb 24 hodin denně.


CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
SROVNÁNÍ